Những khái niệm về quản trị nhân sự

Về nội dung, quản trị nhân sự gồm các hoạt động: tuyển dụng, thu nhận, đánh giá, đề bạt và phát triển đội ngũ nhân lực.

Quản trị nhân sự là quá trình thực hiện các hoạt động thu nhận, sử dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu của tổ chức, đồng thời góp phần thỏa mãn các mục tiêu của cá nhân.

Về nội dung, quản trị nhân sự gồm các hoạt động: tuyển dụng, thu nhận, đánh giá, đề bạt và phát triển đội ngũ nhân lực.
Về mục tiêu, quản trị nhân sự phải làm cho mục tiêu của cá nhân và mục tiêu của tổ chức được kết hợp hài hòa và hỗ trợ lẫn nhau.
* Mục tiêu của người lao động trong doanh nghiệp thường bao gồm:
– Có thu nhập thỏa đáng
– Được thừa nhận trong công việc
– Có điều kiện để thể hiện và phát triển tài năng
– Có môi trường làm việc tốt
– Có người lãnh đạo giỏi, kinh doanh có hiệu quả.
* Mục tiêu của doanh nghiệp khi sử dụng lao động:
– Có năng suất lao động cao, chi phí lao động thấp
– Trung thành và hợp tác có hiệu quả với công ty
– Có nguồn nhân lực ổn định và sẵn sàng
– Tổ chức sản xuất một cách chặt chẽ
– Có nhiều sáng kiến đóng góp cho doanh nghiệp.

Sưu tầm