Đào tạo tiếng Nga

Trạng động từ và cách nói tương đương trong câu (деепричастие и его синонимы в предложении)

Trạng động từ và cách nói tương đương trong câu (деепричастие и его синонимы в предложении)

Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Trạng động từ và cách nói tương đương trong câu" (деепричастие и его синонимы в предложении). Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Nga.

10 trường hợp cụ thể sử dụng động từ hoàn thành thể

10 trường hợp cụ thể sử dụng động từ hoàn thành thể

10 trường hợp này đều hướng tới kết quả hành động được người nói và người nghe quan tâm tới.

У Ани новый парень – Anya có một người bạn trai mới

У Ани новый парень – Anya có một người bạn trai mới

Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết "У Ани новый парень – Anya có một người bạn trai mới". Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Nga.

Đại từ phủ định (отрицательные местоимения)

Đại từ phủ định (отрицательные местоимения)

Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Đại từ phủ định". Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Nga.

Đại từ không xác định (неопределенное местоимение)

Đại từ không xác định (неопределенное местоимение)

Đại từ không xác định chỉ ra những đồ vật, tính chất hay số lượng không xác định, bao gồm: некто, нечто, некоторый, несколько, кто-то, что-нибудь, кое-кто,…

Khái quát về tính từ trong tiếng Nga

Khái quát về tính từ trong tiếng Nga

Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Khái quát về tính từ trong tiếng Nga". Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Nga.

Bảng biến đổi tính từ trong tiếng Nga

Bảng biến đổi tính từ trong tiếng Nga

Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Bảng biến đổi tính từ trong tiếng Nga". Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Nga.

Tính từ đầy đủ và tính từ ngắn đuôi

Tính từ đầy đủ và tính từ ngắn đuôi

Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Tính từ đầy đủ và tính từ ngắn đuôi" trong tiếng Nga. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Nga.

So sánh của tính từ trong tiếng Nga

So sánh của tính từ trong tiếng Nga

Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bài viết "So sánh của tính từ trong tiếng Nga". Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Nga.

Số từ số lượng - Cách sử dụng (p3)

Số từ số lượng - Cách sử dụng (p3)

Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bài viết "Số từ số lượng - Cách sử dụng" (p3). Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Nga.

Số từ số lượng - Biến đổi số từ (p2)

Số từ số lượng - Biến đổi số từ (p2)

Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bài viết "Số từ số lượng - Biến đổi số từ" (p2). Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Nga.

Số từ tiếng Nga và số từ số lượng (p1)

Số từ tiếng Nga và số từ số lượng (p1)

Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bài viết "Số từ tiếng Nga và số từ số lượng". Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Nga.

Danh từ giống chung (СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕГО РОДА)

Danh từ giống chung (СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕГО РОДА)

Trong tiếng Nga, ngoài các danh từ được phân rõ giống đực, giống cái, giống trung, còn có các danh từ thuộc giống chung.

Số từ tập hợp trong tiếng Nga

Số từ tập hợp trong tiếng Nga

Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Số từ tập hợp trong tiếng Nga". Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Nga.

Số thứ tự trong tiếng Nga

Số thứ tự trong tiếng Nga

Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Số thứ tự trong tiếng Nga". Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Nga.

Phân số, số thập phân trong tiếng Nga

Phân số, số thập phân trong tiếng Nga

Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Phân số, số thập phân trong tiếng Nga". Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Nga.

Cách trình bày số trong tiếng Nga

Cách trình bày số trong tiếng Nga

Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Cách trình bày số trong tiếng Nga". Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Nga.

Trạng động từ và các cách nói tương đương trong câu

Trạng động từ và các cách nói tương đương trong câu

Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Trạng động từ và các cách nói tương đương trong câu" trong tiếng Nga. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Nga.

10 trường hợp cụ thể sử dụng động từ hoàn thành thể trong tiếng Nga

10 trường hợp cụ thể sử dụng động từ hoàn thành thể trong tiếng Nga

10 trường hợp này đều hướng tới kết quả hành động được người nói và người nghe quan tâm tới.

Cách chào hỏi bằng tiếng Nga

Cách chào hỏi bằng tiếng Nga

Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc video về cách chào hỏi bằng tiếng Nga. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình luyện nghe và học viết tiếng Nga.