Một số định hướng về chính sách tài chính

Một số định hướng về chính sách tài chính của nước ta trong thời gian tới

1. Củng cố và phát triển nền tài chính quốc gia.  

Kinh tế thị trường buộc các doanh nghiệp phải tự lo liệu các hoạt động kinh doanh của mình từ việc đầu tư vốn, tổ chức kinh doanh đến tiêu thụ sản phẩm, nên tài chính vừa là phương tiện vừa là mục đích của các hành vi kinh tế.

Chuyển đổi hệ thống tài chính từ nền tài chính đơn nhất (Nhà nước) sang nền tài chính nhiều thành phần, chuyển cơ chế giao nộp sang cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính sẽ cho phép khai thác tốt tiềm năng, khai thông các kênh tạo vốn và huy động vốn bằng nhiều hình thức

2.Chính sách tài chính phải đảm bảo tính nhất quán và ổn định trong một thời gian dài tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp.  

Một nền kinh tế tăng trưởng liên tục, bền vững thì Nhà nước phải thi hành các chính sách kinh tế có hiệu quả. Trong đó, chính sách tài chính đối vớidoanh nghiệp là một bộ phận quan trọng  của hệ thống chính sách tài chính, nó là đòn bẩy kinh tế quan trọng kích thích sản xuất kinh doanh phát triển, trong đó quan trọng nhất là bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, các doanh nghiệp và tạo ra một sân chơi bình đẳng, lành mạnh.

Chính sách tài chính phải được coi là một bộ phận quan trọng, quyết  định  trong chính sách tài chính quốc gia nói chung; nó là nền tảng để hoạch định và thực hiện các chính sách khác; như chính sách tiêu dùng, chính sách tích luỹ, chính sách đối ngoại,v.v…

 3. Xác lập quyền về tài chính cho các doanh nghiệp.   

Tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp tích tụ vốn, tăng quy mô đầu tư phát triển, nhanh chóng đổi mới công nghệ, sản xuất hàng hoá chất lượng cao đủ khả năng đứng vững trên thị trường.

Nhà nước chỉ nên đảm bảo đủ vốn pháp định cho doanh nghiệp Nhà nước và khuyến khích doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường để phát triển sản xuất kinh doanh.  Đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác thì hoạt động cơ bản là chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp theo pháp luật.

Nhà nước cần xóa bỏ tất cả các lợi thế đối với doanh nghiệp Nhà nước so với các thành phần kinh tế khác, ban hành cơ sở pháp lý cho môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, chống độc quyền .

4. Chính sách ưu đãi phải hợp lý và đảm bảo sự công bằng giữa các doanh nghiệp.    

Chính sách tài chính phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế, có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có được lợi thế thì dễ ỉ lại, không chủ động phát triển sản xuất, đầu tư công nghệ hiện đại, sản xuất hàng hoá chất lượng cao, chiếm lĩnh thị trường, gia tăng lợi nhuận.

Vai trò động viên công bằng qua từng chính sách thuế đã được nâng lên, các chính sách xã hội, ưu đãi thuế tuy chưa mất hẳn nhưng đã hạn chế nhiều, chỉ còn tập trung vào một số vùng, khu vực kinh tế kém phát triển, dịch vụ công cộng lạc hậu, như vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hoặc những doanh nghiệp mới thành lập, nhằm bù đắp những thiệt thòi, khó khăn so với mặt bằng chung của môi trường kinh doanh.

5. Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động tài chính của các doanh nghiệp.  

Vai trò của Nhà nước đối với hoạt động tài chính của các doanh nghiệp mang tính chất định hướng vĩ mô bằng những văn bản pháp lý và những chủ trương sát thực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động thuận lợi trong một hành lang thông thoáng đúng pháp luật.

Tiếp tục hoàn thiện một số chính sách pháp luật đối với doanh nghiệp:

* Thị trường cạnh tranh.

* Tín dụng đầu tư.

* Phát triển các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ.

* Chính sách phát triển thông tin công nghệ.

* Phát triển nguồn nhân lực. 

*Ban hành luật điều tra độc quyền, duy trì cạnh tranh lành mạnh.